Adwokat i doradca restrukturacyjny Poznań

SPRZE­DAŻ Z WOL­NEJ RĘ­KI WIE­RZY­TEL­NO­ŚCI PW Developer Sp. z o.o. w upadłości

SPRZE­DAŻ WIERZYTELNOŚCI Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT - IV termin

Syn­dyk ma­sy upa­dło­ści PW DEVELOPER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Luboniu (KRS nr 0000392574) , da­lej: „Spół­ka”,  za­pra­sza do skła­da­nia ofert na­by­cia wie­rzy­tel­no­ści przy­słu­gu­ją­cych Spół­ce.

Ze­sta­wie­nie wie­rzy­tel­no­ści bę­dą­cych przedmio­tem sprze­da­ży zo­sta­nie udo­stęp­nio­ne na proś­bę za­in­te­re­so­wa­nych po uprzed­nim kon­tak­cie z Syn­dy­kiem na ad­res ma­ilo­wy k.szczepanski@grzybkowski-guzek.pl lub k.szczepanski@adwokat-szczepanski.pl 

Re­gu­la­min sprze­da­ży w try­bie kon­kur­su ofert postanowienie sędziego-komisarza wyrażające zgodę na sprzedaż wierzytelności Spółki z wolnej ręki, są dostępne po kliknięciu w odpowiedni link poniżej. 

Ter­min na skła­da­nie ofert upływa w dniu 21.12.2020 r. o godz. 16:00.

Termin otwarcia ofert: 22.12.2020 o godz. 12:00.

Za­in­te­re­so­wa­nych zło­że­niem ofer­ty na­by­cia wie­rzy­tel­no­ści upra­sza się o skład­nie ofert zgodnie z Regulaminem. 

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

ZAPRASZAM DO KONTAKTU